Shree Santram Hospital

Instruments of Shree Santram Laboratory

instrument
5010 SEMI ANALYSER
instrument
Centerilyzer
instrument
Fully Biochemistry Analyser
instrument
KX-21XCELL COUNTER
instrument
ZEISS PROMO STAR MICROSCOPE